祝福爱情的句子精选推荐

关于祝福爱情的句子(英文)
关于祝福爱情的句子(英文)The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can‘t have them. 失去某人,最糟糕的莫过于,他近在身旁,却犹如远在天边。Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile. 纵然伤心,也不要愁眉不展,因为你不知是谁会爱上你的笑容。I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you. 我爱你,不是因为你是一个怎样的人,而是因为我喜欢与你在一起时的感觉。May our love will last forever.愿我俩的爱情永远不变!May I wish that all Jacks shall have Jills, all shall be well.天下有情人终成眷属May all of our wishes come true this Valentine’s Day.但愿在情人节,我俩的美梦成真。英文祝福语Love is the only gold.Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.Don‘t waste your time on a man/woman, who isn‘t willing to waste their time on you. 不要为那些不愿在你身上花费时间的人而浪费你的时间。Don‘t cry because it is over, smile because it happened. 不要因为结束而哭泣,微笑吧,为你的曾经拥有。Don‘t try so hard, the best things come when you least expect them to. 不要着急,最好的总会在最不经意的时候出现。Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, sothat when we 在遇到梦中人之前,上天也许会安排我们先遇到别的人;在我们终于遇见心仪的人时,便应当Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. The consciousness of loving and being loved brings a warmth and a richness to life that nothing else can bring.Just because someone doesn‘t love you the way you want them to, doesn‘t meanthey don‘t 爱你的人如果没有按你所希望的方式来爱你,那并不代表他们没有全心全意地爱你。It's joy to know you, wishing the nicest things always for you, not only today, but all the year through because you are really a joy to know.认识你是一种快慰,愿你永远拥有最美好的东西,不仅今天拥有,而且天天拥有,因为认识你真是一种慰藉。Don't worry about looking handsome,Or being strong and brave.Just as you love me unconditionally,I love you just the same.不要担心自己是否英俊,是否强壮,是否勇敢,我将无条件地爱你,就象你无条件地爱我一样。结婚祝福语Do you have a map? Because I just keep losting in your eyes! 你有地图吗? 因为我刚 在你的眼神中迷失了!All you need is love.A friend is a loving companion at all times.朋友是永久的知心伴侣。If I could save time in a bottlethe first thing that I'd like to dois to save everyday until eternity passes awayjust to spend them with youif I could make days last foreverif words could make wishes come trueI'd save everyday like a treasure and thenagain I would spend them with you如果我能把时间存入一个瓶子,我要作的第一件事就是,把每一天都存下来直到永恒,再和你一起慢慢度过。如果我能把时间化作永恒,如果我的愿望能一一成真,我会把每天都像宝贝一样存起来,再和你一起慢慢度过。
显示/隐藏
祝福爱情的唯美诗句
祝福爱情的唯美诗句

只愿君心似我心,定不负相思意。

直缘感君恩爱一回顾,使我双泪长珊珊。

曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

相思一夜梅花发,忽到窗前疑是君。

相思相见知何日?此时此夜难为情。

相思本是无凭语,莫向花牋费泪行。

唯将终夜长开眼,报答平生未展眉。

他生莫作有情痴,人间无地着相思。

人生自是有情痴,此恨不关风与月。

千金纵买相如赋,脉脉此情谁诉。

临别殷勤重寄词,词中有誓两心知。

两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。

开辟鸿蒙,谁为情种?都只为风月情浓。

结发为夫妻,恩爱两不疑。

嗟余只影系人间,如何同生不同死?

换我心,为你心,始知相忆深。

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

相思相见知何日?此时此夜难为情。

死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。

凄凉别后两应同,最是不胜清怨月明中。

千金纵买相如赋,脉脉此情谁诉。

换我心,为你心,始知相忆深。

唯将终夜长开眼,报答平生未展眉。

有美人兮,见之不忘,一日不见兮,思之如狂。

君若扬路尘,妾若浊水泥,浮沈各异势,会合何时谐?

入我相思门,知我相思苦,长相思兮长相忆,短相思兮无穷极。

未会牵牛意若何,须邀织女弄金梭。年年乞与人间巧,不道人间巧已多。

这次我离开你,是风,是雨,是夜晚;你笑了笑,我摆一摆手,一条寂寞的路便展向两头了。

一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕。若说没奇缘,今生偏又遇着他;若说有奇缘,如何心事终虚话?

今日云骈渡鹊桥,应非脉脉与迢迢。家人竟喜开妆镜,月下穿针拜九宵。

显示/隐藏
关于爱情的名言,爱情名言名句大全
当前位置: 主页 > 恋爱宝典 > 爱情名言 > 日期:2017-07-27[爱情名言]爱情感慨句子说说心情

如果有一天,我走进你的心里,我也会哭,因为那里没有我;如果有一天,在喧闹的城市里,我们擦肩而过,我会停住脚步,望着你的背影,告诉自己曾经爱过你;如果有一天,你走进我的心里,你会哭,因为里面全是你。我以为只要认真地喜欢,就可以打动一个人,原来...

日期:2017-06-19[爱情名言]单相思的世界越是矫情,越是惬意

喜欢一个不可能在一起的人,无非就是可怜自己。 我这么说,一般人多半会想一些夜晚雨后的情景,一定要是巷尾与街头,形单影只的自己翻看对方的亚博游戏网址,然后嗟叹一声,啊,不是没有勇气,而是明知不行。 就会两手一摊,没办法,不是路上有猛虎拦路,而是根本没...

日期:2017-06-15[爱情名言]关于爱情的唯美句子

1、爱你,却要无欲无求,好难!爱你,却要偷偷摸摸,好累!爱你,却让自己心碎,好惨!但竟然心甘情愿,好傻! 2、爱情很慢很慢,时间很快很快。寂寞很长很长,人生很短很短。你在很深很深的孤独里,等待着很笨很笨的我。 3、你说爱情无价,我承认,但这指的...

日期:2017-06-08[爱情名言]爱情伤心的句子说说

1、我们都是在慢慢地学会长大,经历各种各样的艰辛,一些是从前从来都没有体会到的,我们慢慢地知道,这个世界上,唯一可以相信和依靠的,除了自己,已经没有任何一个人可以像我们对待我们一样了,他们都是那么的功利,那么的现实,在那些落寞的日子,我们也...

日期:2017-06-07[爱情名言]祝福爱情的唯美诗句

只愿君心似我心,定不负相思意。 直缘感君恩爱一回顾,使我双泪长珊珊。 曾经沧海难为水,除却巫山不是云。 相思一夜梅花发,忽到窗前疑是君。 相思相见知何日?此时此夜难为情。 相思本是无凭语,莫向花牋费泪行。 唯将终夜长开眼,报答平生未展眉。 他生莫...

日期:2017-06-06[爱情名言]简短唯美的三行情书大全

《相伴》 一辈子太短,太短 只愿有你红尘相伴 共度风起,到云散 《等我归家》 风儿缠上我的发 邀我一起去天涯 可我念着你呀,在等我归家 《你在远方》 春雨落下阵阵的凉 桃花在雨中张望 远方的他,千万别褪了冬装 《不会忘》 白日换月光 三月将过,又辞寒霜...

日期:2017-06-02[爱情名言]挽回爱情的说说句子 最感人的话

我放下了尊严,放下了个性,放下了固执,都只是因为放不下你。 雨若停了,溪水怎么流?你若走了,爱情怎么求?水若没了,鱼儿怎么游?情若没了,我能怎么走? 有时想你时我会偷偷的笑,有时会偷偷的哭,有时我的心会隐隐作痛,但是每次想你的都是我都会说:...

日期:2017-06-02[爱情名言]2017最新说说伤感到心痛的句子

该给的我都给了,我都舍得,除了让你知道我心如刀割 我也不想吊死在你这颗树下,因为会给你带来顾虑,可我自己也无可奈何,喜欢一个人有错吗?? 我不敢奢求太多,只想把瞬间当成永远,把现在都变成回忆,一点一滴。 让一个人走进自己的心里,是不知不觉的。 我...

日期:2017-05-24[爱情名言]他们用最真诚的语气说着最不可信的情话

说情话的最高境界就是说的人不信,听的人信了。他们用最真诚的语气说着情话,喜欢听甜言蜜语的女孩却沦落了,最真诚的爱应该用行动表示。所以男人的情话,女孩听时开心笑笑便好,过后就忘了吧。 第一句:我不在乎你的容貌 女人似花,男人像蝶,花愈香则蝶愈...

日期:2017-03-29[爱情名言]如此流氓的爱情名言

最吸引人的爱情就是与众不同的对待,特殊的待遇,说着听似流氓般不讲道理的话,却温暖人心。 爱情就是俩人对着耍混蛋,不讲理的必须在一起。 爱情就是你妈逼我冲别人耍混蛋,我的爱人一拍桌子我不敢说话。 爱情就是我跟谁都能混不吝,对我爱的人小鸟依人。...

日期:2017-02-13[爱情名言]2017年情人节最暖心的情话短语

不管晴天、阴天、雨天,能见到你的一天,就是最灿烂的一天;不管昨天、今天、明天,能和你在一起的一天,就是最美好的一天! 不经意间,相遇;不经意间,相惜;不经意间,刻骨;不经意间,铭记;不经意间,爱上了你。看似不经意,但我真的很在意。 鱼对水说:你看...

234567891011下一页末页共 21页222条
显示/隐藏
关于爱情的名人名言
关于爱情的名人名言  1、把爱拿走,我们的地球就变成一座坟墓了。(法国)  2、只要男女真心相爱,即使终了不成眷属,也还是甜蜜的。(丁尼生)  3、爱的力量是和平,从不顾理性、成规和荣辱,它能使一切恐惧、震惊和痛苦在身受时化作甜蜜。(莎士比亚)  4、爱神奏出无声旋律,远比乐器奏出的悦耳动听。(托·布朗)  5、一旦你确实需要爱,你就会发现它正在等待着你。(王尔德)  6、一个人真爱的时候,甚至会想不到自己是爱着对方。(狄太人)  7、谁口口声声说“我不爱”,谁就在爱。(奥维德)  8、爱情是不受制是不受制约的;一旦制度想施淫威,爱神就会振翅远走高飞;爱神和其他诸神一样,也是自由自在的。(乔叟)  9、爱情没有特定的法则。(高尔)  10、爱情是不讲法律的。(圣哲罗姆)  11、谁按规定去爱,谁就得不到爱。(蒙田)  12、爱情没有规则,也不应该有条件。(黎里)  13、发号施令爱情中是行不通的。(蒙田)  14、爱情使所有的人变成雄辩家这话说得绝对正确。(罗格林)  15、水会流失,火会熄灭,而爱情却能和命运抗衡。(纳撒尼尔·李)  16、爱情,只有情,可以使人敢于为所爱的人献出生命;这一点,不但男人能做到,而且女人也能做到。(柏拉图)  17、爱情有着奇妙的魔力,它使一个人为另一个人所倾倒。(瑟伯与怀特)  18、喷泉的水堵不死,爱情的火扑不灭。(蒙古)  19、爱情使顺从变成为易事。(英国)  20、爱情是自由自在的,而自由自在的爱情是最真切的。(丁尼生)  21、什么是爱情?爱情是大自然的珍宝,是欢乐的宝库,是最大的愉快,是从不使人生厌的祝福。(查特顿)  22、爱情不仅丰富多彩,而且还赏心悦目。(申斯通)  23、爱是人生的本性,就像太阳要放射光芒;它是人类灵魂最惬意,最自然的受用;没有它,人就蒙昧而可悲。没有享受过之欢乐的人,无异于白活一辈子,空受煎熬。(特拉赫恩)  24、爱情有一千个动人的心弦而又各不相同的音符。(乔·克雷布)  25、爱神能征服一切,我们还是向爱神屈服吧。(维吉尔)  26、爱情,是爱情,推动着世界的发展。  27、没有什么绳索能比爱情拧成的双股线更经拉,经拽。(罗·伯顿)  28、我告诉你,爱神是万物的第二个太阳,他照到哪里,哪里就会春意盎然。(查普曼)  29、爱情会自寻出路。(英国)  30、去“爱”你绝对熟悉的某人或某物是不可能的。爱总是被引向那些隐藏着秘密的地方。(瓦莱里)  31、恋人的秘密不可叫对方全部探了去。(艾迪生)  32、爱情不能用常识衡量。(日本)  33、追求爱情它高飞,逃避爱情它跟随。(英国)  34、爱得匆忙,散得也快。(约·海伍德)  35、热得快的爱情,冷得也快。(威瑟)  36、狂热的爱情总是绝不会持久的。(罗·赫里克)  37、爱容易轻信。(奥维德)  38、年轻女子的爱情像杰克的豆杆一样,长得飞快,一夜之间便可参天入云。(萨克雷)  39、突如其来的爱情却需要最长久的时间才能治愈。(拉布吕耶尔)  40、不要一见钟情。(英国)  41、一见钟情是唯一真诚的爱情;稍有犹豫便就不然了。(赞格威尔)  42、如果我的生命中没有智慧,它仅仅会黯然失色;如果我的生命中没有爱情,它就会毁灭。(亨利·德·蒙泰朗)  43、爱情是生命的盐。(约·谢菲尔德)  44、任何时候为爱情付出的一切都不会白白浪费。(塔索)  45、惧怕爱情就是惧怕生活,而惧怕生活的人就等于半具僵尸。(伯·罗素)  46、没有爱情的人生是什么?是没有黎明的长夜!(彭斯)  47、人生下来就是为了爱;爱是人生的原则和唯一的目的。(迪斯累利)  48、没有爱情的人生叫受罪。(威·康格里夫)  49、生命是花,爱是蜜。(法国)  50、没有阳光花儿不香,没有爱情生活不甜。  51、还有什么比两性相爱更美丽的?(格兰维尔)  52、爱的欢乐寓于爱之中,享受爱情比唤起爱更加令人幸福。(拉罗什富科)  53、爱是自然界的第二个太阳。  54、爱是最强烈的柔情。(美国)
显示/隐藏
对别人爱情的祝福语

1、【因为有花,世界所以芬芳;因为有水,自然所以清凉;因为有爱,生活所以阳光;因为有你,幸福所以徜徉。今生有你,感谢上苍,今生有你,希望飘扬!】

2、【遭遇几次不翼而飞,不胫而走和不告而别,你会知道的,强大比幸福更可靠。】

3、【在关怀中让友谊更深。在牵挂中让情意更浓,在坦诚中让心底更静,在平和中让精神更爽,在简约中让生活更真,在问候中让彼此更近。】

4、【因为有你,所以不同。梦中因为有你,变得香甜无比;心中因为有你,变得常有欣喜;生活中因为有你,变得充满诗意。有你真好!】

5、【爱如曲调,用心弹奏会飘出美妙的乐曲,乱按琴弦会发出杂乱的噪音,精心酝酿会谱出传世的佳音!祝你:爱情甜蜜,幸福美满!】

6、【用甜蜜铸就心心相印,用快乐描画幸福前景,用幸福向往未来人生,用美好形容你我恋情,在这炎炎的季节里,拥有你的爱,我很开心!】

7、【爱情就是飞鸟,有双翼才能飞翔。一只翼是男,一只翼是女。两翼结合才能比翼双飞。愿你很快找到另一只翼,翱翔天空。】

8、【因为想你,手指不会动了;因为爱你,眼泪不会流了;因为盼你,时间不会走了;因为等你,话敢说出口了,爱上你已经很久很久了!】

9、【爱情是伟大的。它使得数学法则失去了平衡。两个人分担痛苦,只有半个痛苦;两个人共享幸福,却有两个幸福!愿你的爱情甜蜜幸福!】

10、【爱情是一场战役,相爱时你的对手是那个男人;分手了,对手就是你自己。战胜自己,把他的信息删去,重新开始生活,你才是赢家】

11、【当你收到这条亚博游戏网址时,同时也收到我送给你的忘忧草与幸运草,忘忧草能让你忘记烦恼,幸运草能带给你幸运与快乐。】

12、【因为有你,我的天空才会宽广;因为有你,我的大地才会辽远;因为有你,我的生活才会多彩;因为有你,我的世界才会不同。我爱你!】

13、【谁都能让你笑,许多人能让你哭,但只有那个特别的人,能让你在眼中含泪的时候,依然能笑得出来。】

14、【初恋像柠檬,虽酸却耐人寻味;热恋像火焰,虽热却不能自拔;失恋像伤疤,虽痛却无法释怀。所以我们要懂得呵护爱情!】

15、【最浪漫的事是,遭遇风雨考验后,还能与爱人牵手夕阳。经历磨难后,仍和爱人细数沧桑,两个人肩并肩,相互依伴。愿你爱情甜蜜!】

16、【有天友情和爱情碰见。爱情问:世上有我了,为什么还要你的存在?友情笑着说:爱情会让人们流泪,我的存在是帮人们擦干眼泪。】

17、【真爱,是用来激励的,你创造的空间有多宽,爱情的空间就有多广;真爱,是用来铺设的,你能走多远,爱情就能给你铺多远的路。】

18、【爱情是缘,就像久旱遇到了雨天;爱情是思念,有时想着会失眠,有时梦里笑得甜;爱情是呵护,只要你用心去对待,便能天长地久。】

19、【写个爱字,穹劲洒脱。提起爱字,情意绵绵。诉说爱字,一发不收。感受爱字,天马行空。爱的世界,有你有我。爱的围绕,永远年轻!】

20、【一厢情愿叫苦念,两情相悦叫爱恋,三生定情叫誓言,四世同堂叫福缘,五福临门叫祝愿,六神无主叫思念,七上八下叫挂念,九垓八埏叫永远,愿你拥有十全十美的爱情,快乐幸福无边!】

21、【用春天的风折一只风车,在温暖里旋转,用春天的雨撑一把小伞,在浪漫里滋养,用春天的眼照一张相片,在你的世界里盘旋,人间四月,花都开好,爱你,继续。】

22、【隐着痛,我拆下天使的翅膀,因为不想看你仰望的那么远,忍着伤,我停下风的追赶,因为不想让你感觉的那么空旷,亲爱的,我爱你,我愿意为你。】

23、【因为爱,所以爱,甜蜜的言语永远不会苍白,幸福的生活永远充满期待,爱你的心灵永远不会变坏,把所有纷扰都摒弃在你我之外!】

24、【一个人并不孤单,想一个人才孤单;一个爱别人的人不幸福,一个被人爱的人才幸福。】

25、【这一刻,就让这条亚博游戏网址捎去我真心的祝福,点缀你们那甜蜜的爱情,笼罩在你们的身边,愿你们的生活多姿多彩,幸福快乐一辈子!】

26、【幸福真的希望为幸福流泪吧能让我们发现生活中的美和感动,同时也把你们的精彩留在这里!名人名言网】

27、【爱是一颗糖果,情是一串嘱托,将糖果放进心窝,是爱对情的诉说,手指间的思索,是转发爱的信鸽,愿天下有爱的人,永远幸福洒脱!】

28、【你的每个举动都会给我带来惊喜,没想到不知不觉中一个幸福吧从天而降,我衷心地嘱咐幸福吧,我坚信幸福吧一定会给所有朋友带来幸福快乐。】

29、【我还是相信爱情,只愿错爱早离,假爱早弃,单爱早合,清纯的爱留给过去,成熟的爱陪伴未来,如有真情,请用你包容的心,信任的眼给他甜蜜和安全。】

30、【天涯海角送祝福;风一缕;雨一线;缕缕线线是思念;说千句;道万声;句句声声是关心。祝你每一天都过得开心。】


显示/隐藏
表达爱情的语句

1、【不要羡慕别人的人生,你看见的,不会是他们经历的所有。】

2、【曾经拥有的,不要忘记;不能得到的,更要珍惜;属于自己的,不要放弃;已经失去的,留作回忆。】

3、【清晨微风吹得窗帘飞扬,孤独的身影穿过窗帘透射出寂寞的幻觉,万绪般的思念在寂静的早晨显得格外静谧。】

4、【我那时真的和你融为一体,仿佛我们就在一起相爱缠绵,那记忆模糊的部分渐渐在我的意识里明朗起来,我就象和你那永久的触摸是那么的生情,我感觉到了你那美丽的统一体,和那爱的轮廓,在我爱的梦里移动,扩张,那不是我自身的虚幻,而是我爱你活生生的燃点,那里饱含着我爱的初始和美丽的动机。仿佛此时我就享受在你美丽的爱之中,是那么的美丽神奇和梦幻。】

5、【牵挂一个人,是深深的惦记,是分分秒秒的思念,是时时刻刻的祝福,是日日夜夜的期盼,是放不下的情怀,是剪不断的情思,是白日里精神恍惚,是黑夜里辗转反侧,是心灵里备受煎熬。为何我会如此了解牵挂的感觉,因为我认识了你。请给我一个机会,让我的牵挂落地生根,住进你心里好吗?】

6、【一处繁华一页笺,一笔前缘一缕烟。碧痕啼碎沉香梦,白发遗恨上阳篇。解语红拂筝筝叹,惊霜宝剑飒飒寒。须眉自古丹青眷,弃珠飘零沧海间。】

7、【十年前,你爱我,我逃避不见,十年后,我爱你,你不在身边。人生的错过就是如此。一刹便是永远,追悔也是纪念。在心的修行途中,绝不允许投机,面具必被撕毁,谎言必被揭穿,谁也无法幸免。】

8、【我没哭,只是心酸得要命而已】

9、【一颗心这一生,只对一个人付出。】

10、【在一起一天拉手在街上那是激情,在一起一年拉手在街上那是恋情,在一起五年还能在街上拉手那是感情,在一起十年在街上拉手是亲情。如果三十年后还能一起拉手在街上散步那才是爱情。】

11、【被相思浸染的清浅时光,在你我隔岸的相望中悠悠的流淌。流年的脚步踩碎了无言的沧桑。心底那些鲜活的过往,是我眼里永远抹不去的惆怅。】

12、【如果没有遇见你,我将会是在哪里,如果没有遇见你,我又会过的怎么样?是否还会有浇不尽的相思和躲不开的寂寞?因为遇见你,我感到很幸福!】

13、【你是一首百转千回的情歌,是一首心灵的词章,棹一方船桨,摆一叶方舟,着一张风帆,追你隐约的背影,远远观去,你是我一生无法如期盛开的花会,让我不忍放下手中笔的情诗,独恋红尘,生死相许,难描心中言,唯君身遥遥云外天。】

14、【我们的爱情像萤石一样美。】

15、【我想,爱你而不用抓住你,欣赏你而不须批判你,和你一起参与而不强求你,离开你亦无须言歉疚,帮助你而没有半点看低你,那么,我俩的相处就是真诚的,并且能彼此滋养。】

16、【在我的爱情故事里,王子不会变青蛙,灰姑娘永远不会变公主。一切的一切都在轮回中兜兜转转,所有一切都真实得那嚒惊心动魄。青草蓼莪的梧桐桥畔,冥冥中我看到你踏月而来的俊挺身影。你飘飘衣袂的一角,拂动了湖泊中那株摇曳的青莲。】

17、【曾经我们非常珍爱,皆因岁月这只无形的手,慢慢剥离了爱的光环,也让当初的誓言,落成一地晶莹的玻璃碎片。爱情是要在时间中漂洗的,要么沉淀成一张发黄的照片,要么就在我们朴实的生命中怒放。我们不是萍水相逢,幸福不是刹那间的感觉,它就融化在我们牵手的甜蜜中,融解于看似斑驳的生活里。】

18、【你可以选择离开,没必要这样跟我假装坚强,你心一样很痛,不是吗?你觉得你很了不起是吗?不,你错了,在你选择假装坚强的时候,你已经输了!】

19、【只有无法活出自己生命形式的人,才会花许多时间关心他人的隐私比关心自己生活更多。那是多么悲惨的生命形式,一生没有真正活出自己,为父母活着,为爱人活着,到更老一点的时候,为工作、子女活着,在一切道德的借口里,唯独失去了真实为自己活着的诚实和勇气。】

20、【喜欢是淡淡的爱,爱是深深的喜欢。】

21、【明知刚开始就错了,错在爱你太深,错在这一生中仅想要跟随你一起走,在一生一世中你是我惟一深爱的人。】

22、【爱的深才真,爱的真就不一定深。】

23、【请珍惜你身边默默爱你的人。或许,有一天当他真的离开了。你会发现,离不开彼此的,是你,不是他。】

24、【最美的爱情不是相守,而是相弃。真爱是距离无法隔绝的。】

25、【有你的世界充满光彩,没你的世界黑暗无际】

26、【如果把爱情和婚姻分开的话,人生会变的很有意思。你可以无拘无束的去谈几次恋爱,好好的享受爱情,尝试各种不同口味的人,然后在爱情枯萎的时候抽身而去。然后在历尽沧桑后,再选择一生的灵魂伴侣结婚,从此共度余生。你以为这是天方夜谭,但当你去尝试,做到并不难。】

27、【没有人值得你流泪,值得让你这么做的人不会让你哭泣。】

28、【当我们在一起的时候,我总希望时间能够过得再慢点,我们才能创造更多的回忆,而当我们分开的时候,我又希望时间能过得快点,我们才能早点见面。因为你,我变得如此的反复无常。】

29、【今生情缘不负相思引,繁花抖落离人泪。莫回首,痴痴逍遥只为伊人醉。若不是情到深处难自禁,又怎会百转柔肠冷如霜;我将就温一壶思念,将往事饮尽;漂泊天涯,只为红颜一笑,却不尽这滴滴思念,让人肝肠寸断!相逢何处紫烟长,望断天涯,依旧话凄凉。如真,如假;我痴,我笑。】

30、【神经别太紧张,衰弱点。名人名言网】

31、【其实呢有的时候爱情呢真的与年龄无关。】

32、【一世芳华终成殇,一曲欢歌终落寞,一场欢靥终无缘。城谣一曲,落花无痕,时光流转成空白。看残破小城故事,鸢飞过,痴人独守倾诉。百千夜尽,谁为我,化青盏一座,谁倚门独望过千年烟火;灯花伤,落地成灰一行行,归处,孤夜漫漫繁华望断!】

33、【仿佛前面就是万丈深渊,却有你倾城的微笑诱导。我会毫不犹豫的一跃而下,如果你不再编织谎言。】

34、【所有男人的爱会随着时间越变越淡。女人虽是会产生依恋,却也不可能永远为爱活着。所谓的爱情,仿佛只是人生中的昙花一现,灿烂过,便消失。因为从没哪一种爱,可敌得过熟悉的侵袭。】

35、【宁静不是表面的安静,而是磨难馈赠给坚强之人的一种淡然和安详。宁静的人如同一潭湖水,万象掠过而不为所动。因为她不争、不惧,不卑不亢,从容、超脱。肤浅的人得不到她,浮躁的人与她无缘,拜金的人买不动她。宁静是一道伤痕,也是一种骄傲。】

36、【任何时候都你可以开始做自己想做的事,希望你不要用年龄和其他东西去束缚自己。】

37、【两个人在一起久了行为方式说话语气都一样。】

38、【忘记是很痛苦的,从前如是,今天也如是。不过,以前的痛苦是因为记不起,今天的痛苦,却是怕自己无法忘记。为什么要那么痛苦地忘记一个人,时间自然会使你忘记。如果时间不可以让你忘记不应该记住的人,我们失去的岁月又有甚么意义?】

39、【有人说,不懂得珍惜,失去后就会很痛。】

40、【时间见证着爱的点滴,空间弥漫着相思的努力,心跳改变自从见你那天起,爱你的情节充盈这条信息,亲爱的,愿幸福属于我和最爱的你。】

41、【我们在这个时刻相爱,看似太迟,却是适当的时候,因为你来迟了,我才懂得珍惜。所有炽热的激情,是因为一切好象都太晚了。然而,假如你来早了一步,我也许不会那么爱你。】

42、【有时我沉默,不是不快乐,只是想把心净空。】

43、【笑着哭最痛。】

44、【在这个忧伤而明媚的三月,我从我单薄的青春里打马而过,穿过紫堇,穿过木棉,穿过时隐时现的悲喜和无常。】

45、【书上说,刻意去找的东西,往往是找不到的。天下万物的来和去,都有它的时间。上帝很忙,每天要安排那么多人相遇,他没时间等你茁壮成长,也根本没心思听你的温言软语,那些出现在你生命里的人,抓住了,就是你的,自己放手了,也别可惜。他未来能给你更好的人,也能给你一辈子孤单。】

46、【喜欢一个人,总是会研究他的状态和状态下的回复。表达爱情的语句】

47、【我这人很简单,只要你把我当回事,那么你的事就是我的事。】

48、【不是每个追求你的人都是值得信任。对你好,总有目的:有些人是想要占有你,而有些人是想要保护你。想占有你的人,虽然追求的时候千好万好,可一旦得到,他就不在乎了。而想保护你的人,才会默默陪着你一生。为你的身体而来的人,也会为别的身体而走。只有为你心而来的人,才会长久。】

49、【如果爱你是在伤害你,我选择喜欢你。如果喜欢你是在困扰你,我选择离开你。如果可以用我的一切来换你的今生的幸福,我愿意付出所有一切只因我爱你!】

50、【纠缠与吵闹并不能使爱情维系持久。有时候,执着体现于无言的忍耐与默默的承受,貌似不爱,却更能使爱得以解脱,得以不朽。“不强求天长地久,只在乎曾经拥有。”其实这只是对天长地久的绝望。爱情是爱与爱的沟通,情与情的呼应,它无须形影相随,却要求心心相印。】


显示/隐藏
对爱情的祝福语

1、【你的温柔是我最大的幸福,你的善良是我终生的守护,你的贤惠是我永不变心的理由,情人节,容我一条祝福,愿我们因彼此的爱而更加幸福。】

2、【就算你瘦了,变好看了,你什么都好了,不爱你的人还是不爱你;即使你再胖,再难看,再怎么不好,爱你的人永远不会嫌弃你。经得起考验的爱情,是既欣赏你的优点,又包容你的缺点,这才叫真爱。】

3、【所谓爱情,就是傻瓜遇到笨蛋,引无数人艳羡。风风雨雨,平平淡淡,当儿孙满堂时,那个傻瓜身边还是那个笨蛋。就想这样和你傻傻的笨笨的相爱,到永远!】

4、【你的情很有穿透力,你的爱很有向心力,我被你深深的吸引,幸福的如孩子般快乐,我相信我们的爱情会随着时间的推移会变得越发醇香,亲爱的,我想你。】

5、【你知道么:就算你走出我看不到的地方,却永远也走不出我对你的深深思念;就算你远离了我的身边,却永远也离不开我对你的深深眷恋!】

6、【如果谈一个恋爱,全都是现实计算,都是冷峻分析,那这种恋爱,不谈也罢。感情最好的一点,就是会有突如其来的冲动,有小鹿乱撞的心跳,有脸红有羞涩。这是情绪,但同时,也很甜蜜。爱上一个人,就得让你有甜蜜。爱不是苦涩,爱是甜到忧伤。】

7、【想你实在太累,曾独自为你喝醉;生活忙碌很疲惫,真想平静的酣睡;爱一个人好难,不必计较错对;神马都是浮云,520我爱你,这就是我的誓言!】

8、【送你一颗开心,收获一颗欢心;送你一颗细心,收获一颗贴心;送你一颗真心,收获一颗芳心。520我爱你,我要送你一颗不变心,收获一颗幸福心!】

9、【你的笑容让我心醉,你的魅力让我迷恋,你的温柔让我依赖,520,我爱你,我要告诉你,我爱你,我愿爱你一生一世不分离,护你疼你一辈子!】

10、【小时候,把好感当喜欢,把喜欢当爱,把暂时当一辈子,这叫天真。长大后,把喜欢当好感,把爱当喜欢,把一辈子当暂时,这叫错过。520,永不错过你!】

11、【世界上有很多东西藏不住,幸福或者爱情;世界上有很多东西无法去忘,回忆还有你。珍惜拥有,才能富足内心,幸福前行,我与你一起。祝你快乐!】

12、【火车长笛在拉扯,谁的思念和铁轨纠缠,颠簸的时光随之远去,等待的日子开始继续,又一个离开的周期,我用转身后的眼泪倒叙,不想你走,亲爱的想你了。】

13、【用爱情的笔,写下一世的真情,用爱恋的颜料,涂抹一生的柔情,用真诚的心,许下一辈子的诺言,爱你一万年,此情永不变!】

14、【不是因为寂寞才想你,而是因为想你才寂寞。孤独的感觉之所以如此之重,只是因为想你想得太深。名人名言网】

15、【寻找你的身影,难忘你的倩影;寻觅你的踪影,牢记你的芳影;寻访你的留影,憧憬与你合影。520我爱你,愿与你牵手,再不分手,永不放手!】

16、【相思的心情,如沙漠中的老树渴望着甘泉,滋润我干枯的心田;相见的心愿,像寒风中的孤雁期盼着火炭,呼唤我寂寞的情缘。520,我爱你,我会义无反顾地给予你真爱的温暖!爱你到永远!】

17、【幸福,就是在一起。一个人不管有多好,首先他是你的,才有意义。爱情到最后,就是看谁最后能留在你身边。所以,最好的那一个,不是来自星星的你,而是来自身边的你。所谓一辈子,就是死心塌地的陪着你。最好的爱情,没有天荒,也没有地老,只是想在一起,仅此而已。】

18、【一句我想你,泪水已夺眶而出;一句我陪你,温暖在心里蔓延;一句我爱你,热情的火山在喷发。520我爱你,我愿意伴你一生一世也不悔!】

19、【我爱你,幸福吉祥罩,拥抱你,快乐开心绕,呵护你,健康平安到,守候你,不离也不弃,祝福你,永远最美丽,5。20我爱你,地老天荒不离弃,爱你是我最大的心愿。】

20、【爱一个人最好的方式,是经营好自己,给对方一个优质的爱人。不是拼命对一个人好,那人就会拼命爱你。俗世的感情难免有现实的一面:你有价值,你的付出才有人重视。愿你在爱情里经营更好的自己,收获更幸福的爱的结局。】

21、【有了你,我多了一份友谊;我多了一份快乐;我多了一份惦记;我多了一份感情;因为我爱上了你!】

22、【用真心去疼爱你,让你感受到温暖。用恒心关心你,让你感受到情谊长远。用爱心呵护你,让你感受到幸福美满。520,我爱你,愿我真心恒心爱心,换你今生开心欢心痴心!】

23、【一个月亮一个你,二个影子我和你,三生有幸认识你,四个西施不如你!】

24、【不管距离多远,只要真心祈祷,我的祝福都会飞到你身边;不管困难重重,只要怀抱微笑,我的期待你就能收到。只想告诉你:想你了,快点回来,请我吃饭!】

25、【用关心的方式,要你注意休息;用体贴的方式,要你轻松快乐;用祝福的方式,要你一切都好;用亚博游戏网址的方式,告诉你朋友想你了!】

26、【如果有来世,让我们做一对小小的老鼠,笨笨的相爱,呆呆的过日子,拙拙的相恋,即使大雪封山,还可以窝在草堆里,紧紧地抱着你,轻轻地咬你的耳朵…】

27、【最想听到的是你的笑声,最想看到的是你的快乐,愿幸福永远陪伴你,这是我最真心的祝福!】


显示/隐藏
关于爱情的祝福语

1、【相识是最珍贵的缘分,思念是最美丽的心情,牵挂是最真挚的心动,问候是最动听的语言,在漫长一生中我将所有美丽的祝福送给你!希望你比我快乐!】

2、【轻轻的风,轻轻的雨,轻轻的脚步走近你;轻轻地说,轻轻地下,轻轻地传达我的话;轻轻的问,轻轻的语,轻轻地我要告诉你:我是真的真的好爱你!】

3、【清风是难了的情,月光是缠绵的曲,牵一丝情怀结一世良缘。弹一曲柔肠诉一生爱恋。天公做媒,松柏为证,希望你我如同小鸟,比翼双欢,爱到永远!】

4、【当爱变成了习惯,剩下的就是一辈子了。不是所有眼泪都忍不住,只是借眼泪发泄情绪。不是所有酒精都麻醉人,不过借着酒精释放内心。每个人心底都有一个虚弱的角落,只有最信任的人才能看到。我们不是对所有人都会无理取闹,任性的背后掩藏着多少依赖。】

5、【一辈子不结婚是挺可怕的,更可怕的是,有些人他一辈子在婚姻里,可从来没有得到过爱情,所以,趁着年轻,勇敢的去爱一次,留下美好的回忆吧!】

6、【在关怀中让友谊更深。在牵挂中让情意更浓,在坦诚中让心底更静,在平和中让精神更爽,在简约中让生活更真,在问候中让彼此更近。】

7、【爱情是盲目的,盲目到让人看不到前方的泥潭;爱情又是敏感的,敏感到一点风吹草动就能引起一场风暴;愿你的爱情之路平坦又不失激情!】

8、【有人牵挂的漂泊不叫流浪,有人陪伴的哭泣不叫悲伤,有人珍惜的感情叫做挚爱,有人分享的快乐叫做幸福,祝愿你幸福!】

9、【有一种爱,会在不经意间刻骨;有一种相遇,会在天意安排下完成;有一个人,会让另一个人与幸福相随。感恩那种刻骨的爱情,它让人懂得了爱情的宝贵,同时也清楚了爱情的甜蜜。】

10、【我用一生时间来把你照顾,漫漫长路有你相伴不再孤独。我已习惯牵你的手散步,你手心里有我甜蜜的温度,风风雨雨我都会陪在你身边,疼你爱你珍惜你直到永远!】

11、【清风吹送着我的思念,炽热的情感令我辗转难眠;细雨诉说着我的爱恋,幸福的爱情滋润着我的心田;青山表达着我的信念,爱你绝不改变;鲜花绽放着笑颜,祝福我们不朽的爱。亲爱的,我要牵着你的手,走遍天涯海角,让世界见证我们的爱!】

12、【爱,找一个能一起吃苦的,而不是一起享受的;找一个能一起承担的,而不是一起逃避的;找一个能对你负责的,而不是对爱情负责的。爱不是一个人的事,而是两个人的奋斗,两个人的共同创造。】

13、【钱虽不多,自己挣的,所以珍惜;业虽不大,自己创的,所以自豪;屋虽简陋,自己买的,所以留恋;妻虽丑陋,自己找的,所以疼爱。岁月流逝,爱妻依旧。】

14、【人不怕受累,就怕心流泪,人不怕疲惫,就怕心憔悴。情不怕平淡,就怕心里寒。爱不怕简单,就怕心已远。2018,什么叫幸福:有个真心对你好的人,念着你,疼着你,暖着你,爱着你,足矣!】

15、【当你收到这条亚博游戏网址时,同时也收到我送给你的忘忧草与幸运草,忘忧草能让你忘记烦恼,幸运草能带给你幸运与快乐。名人名言网】

16、【浅浅的微笑,幻化成最美的记忆;浅浅的思念,淅沥了一个雨季;浅浅的睡眠,与之在梦中相遇;浅浅的伤口,翻看后疼了自己。相思,一个又苦又甜的难题!】

17、【晴朗的天,你的脸,有我怎样怎样的幻想和拥抱,表情那么微妙,快乐多了一秒,不知不觉想要亲吻你的冲动就这样来到,亲爱的,么么,晚安。】

18、【现在的小日子感觉有点小幸福。但愿全天下的人能过的幸福。但不知道能不能永恒。】

19、【不到严冬,就很少想到太阳的无私伟大;不到孤独寂寞时,就不明白人与人互相关爱是多么重要。人,离不开太阳光辉,更需要彼此感情上的相互温暖。】

20、【幸福就是:在你孤单的时候,有个人给你发发消息,让你听听声音。这对你来说,比什么有趣的书,好玩的游戏都重要,都能让你欣慰。因为你知道,有个人,虽然不能见你、陪着你,但是心里却一直在挂念你。】

21、【悄悄的,我爱上你了!爱的直白,不需要华丽的语言。相信感觉,你是我今生的唯一。坚持信仰,付出真爱就不会后悔。你懂我吗?爱情彩信在线制作】

22、【亲爱的,我多想每时每刻抱着你,倾听你的呼吸,感受你的香体,抚摸你的发髻,和你一起品尝爱情的甜蜜!让我们永远也不分离,我爱你!】

23、【曾经有很多个约约约,只因不想将就,你要相信,现在寂寞短暂的一个人生活只是为了让自己遇见更好的人,为了不将就着生活,能有更好的选择,我们每个人都会遇见陪自己走过一生的人,不必因寂寞而凑活着恋爱。】

24、【愿快乐,像空中的氧气,永远笼罩着你;愿幸福,像山涧的小溪,永远围绕着你;愿平安,像太阳的光芒,永远照耀着你;愿世间所有的美好、开心都属于你。】

25、【一份好的感情,不是追逐,而是相吸;不是纠缠,而是随意;不是游戏,而是珍惜。可以肆意畅谈,也可以沉默不语,因为心懂;可以朝夕相处,也可以久而不见,因为爱在。走过的路,脚会记得;爱过的人,心会记得!】

26、【一厢情愿叫苦念,两情相悦叫爱恋,三生定情叫誓言,四世同堂叫福缘,五福临门叫祝愿,六神无主叫思念,七上八下叫挂念,九垓八埏叫永远,愿你拥有十全十美的爱情,快乐幸福无边!】

27、【逃避不一定躲的过,面对不一定最难过。孤单不一定不快乐,得到不一定能长久。失去不一定再拥有,转身不一定最软弱。】

28、【清水在冰块的心里,微风在白云的心里,星星在长夜的心里,你在我的心里。虽然隔山隔水,相思没有距离,感觉到了吗?我的心时时与你在一起!想你!】

29、【不管我在哪里,不管能否在你的身边,天使守护的心都是不会离开,祝你幸福一辈子。】

30、【人总是:累了,才知道休息;冷了,才想起加衣;伤了,才明白放弃;痛了,才懂得离去。因为缘分无法预知,所以满怀希冀;因为感情看不到结局,所以投入的忘了自己。人海茫茫,不是所有人值得你死心塌地;情缘万千,不是所有的遇见都能够继续。愿幸福。】

31、【情深深,雨蒙蒙,夫妻恩爱世人敬。酒美美,糖香香,亲朋好友祝福忙。衣帅帅,妆靓靓,郎才女貌真时尚。日红红,家旺旺,龙凤双胎很盼望。】

32、【努力经营自己生活中的点滴美好,告诉自己不要低头,即使人生多有艰辛,世事无常。我们总是想要学会珍惜,却改不了臭脾气。适合的人,像孩子一样,真诚;像夕阳一样,温暖。像天空一样,宁静。】


显示/隐藏
形容爱情的语句

1、【仿佛前面就是万丈深渊,却有你倾城的微笑诱导。我会毫不犹豫的一跃而下,如果你不再编织谎言。】

2、【彼年豆蔻,谁许谁地老天荒。】

3、【所有梦想在现实面前都会打折扣,只是希望折扣不要打的太低。】

4、【在月明星稀的夜晚,立在柔和的晚风中,立在小小小的山坡上,白色的裙摆轻轻飘扬。你朝这边走来,大声呼喊你,心,已乱了分寸。只见你跑上来,只是淡淡的问好,浅浅的微笑,恍若星辰的眸子在夜晚格外璀璨。

5、【一直自以为在感情方面是个很理智的人,能把握尺寸,懂得丈量距离,可偏偏在你面前,乱了方寸,失了灵魂,这难道就是所谓的情么?我不知道,我真的不知道,我只知道,这种感觉很美很甜,令我不愿意割舍,难以忘怀。】

6、【只要认真对待生活,珍惜身边的亲人和朋友,你才会活得更有意义。】

7、【相爱是种感觉,当这种感觉已经不在时,我知道还在勉强自己,这叫责任!分手是种勇气!当这种勇气已经不在时,我却还在鼓励自己,这叫悲壮!】

8、【心已死,泪已干,不堪回首魂亦牵,梦惊醒,不了情,往事如烟挥不去,亦虚亦实,亦爱亦恨,叶落无声花自残。只道是,寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚;却无奈,天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。】

9、【爱情过后没有朋友,除非是玩玩而已,或者是爱得不够。从情人角色到朋友可以一步到位,那只能说明不是真感情。所谓的友好只是怜悯。】

10、【距离使两颗心靠得更近。】

11、【烦恼就像一只摇椅,你可以坐在上面摇来摇去,但是你哪里也去不了。】

12、【愿你的爱乘着飞翔的白鸽,展翅高飞。】

13、【我们可以对爱情失望,但是不可以因为失望就不再去爱。人要相信世界上美好的事物永远存在,真挚的爱情永不磨灭。给自己勇气,给自己的生活增添色彩。】

14、【我们总是不懂得珍惜眼前人?在未可预知的重逢里,我们以为总会重逢,总会有缘再会,总以为有机会说一声对不起,却从没想过每一次挥手道别,都可能是诀别,每一声叹息,都可能是人间最后的一声叹息。】

15、【没有美丽的外表,根本没人会去在意你美好的内心,这就是现实。名人名言网】

16、【有的时候,爱到痛处,不是死去活来,不是天崩地裂,不是山盟海誓,而是无言的关怀和祝福。】

17、【细数门前落叶,倾听窗外雨声,涉水而过的声音此次响起,你被雨淋湿的心,是否依旧。】

18、【你总以为爱情等等就有,你总以为缘分会一次次重来。但实际上,爱情只是进行时,过去的和没来的都是一场空。这世界最易消逝的,大概就是人心底里的情愫,而最不容易得到的,是爱人的真心。你不珍惜,就会失去。爱情不需要沉默,不需要等待。如果爱TA,请告诉TA:“我爱你,正在爱”。】

19、【我在佛祖面前许了一个心愿,希望化作一棵小树,矗立在你每天经过的路旁。我将爱恋与思念挂满枝头,希望有一天你会与我相恋!】

20、【爱和喜欢的区别很简单。如果你爱花,你会给它浇水,喜欢则会摘下它。】

21、【相爱时,生死不离。分手后,我不认识你。】

22、【甚么事情都会成为过去,我们是这样活过来的。】

23、【总有一天,会有一个人,看你写过的所有日记,读完写的所有文章,看你从小到大的所有照片,甚至去别的地方寻找关于你的信息,试着听你听的歌,走你走过的地方,看你喜欢看的书,品尝你总是说好吃的东西,只是想弥补上,你的青春,它迟到的时光。】

24、【将甜蜜的味道寄存在心底,让快乐的感觉永久地持续,把爱情的希冀用痴心打包,勇敢地背起,用我深深的祝福铸就你今生的甜蜜,愿快乐与你不离不弃!】

25、【洗着澡,看着表,舒服一秒是一秒】

26、【这个世界。还是美好的。只是有太多的无能为力。】

27、【我也报以微笑,你说,我是一个好女孩,笑起来真好看,向太阳一般温暖耀眼。我只是轻轻应一声,其实,只有我明白自己的心,但是我在怀疑,怀疑我的美好梦境,会不会被打破,会不会那碎玻璃都插入心底。】

28、【前世的五百次回眸,换来今生擦肩而过。如果真的是你,我愿万次与你相遇,能告诉你:“好想好好见你”。】

29、【没有女人天生是女强人。成为女强人,多半是因为身边有个“孩子”。】

30、【相逢,不是恨晚,便是恨早。】

31、【心香一缕飘无际,风轻夜寂静思情何物吹落君心相思雨,雪融春去缘归处情,唯美,唯真。明月夜,落花时。能助欢笑,亦伤别离。感失金石怨,缘尽表神悲。天下谁知我爱,世间有幸识君。】

32、【最是无声地记忆总要输给流年,想不到竟也有回还的余地,可是两相面对时怎么闭口无语,原来爱情会输给时间。】

33、【结局已经写好,我们拿什么改变。】

34、【分手后不可仪做朋友,因为彼此伤害过,不可以做敌人,因为彼此深爱过,所以我们变成了最熟悉的陌生人。】

35、【爱你,我的脸颊往中挤;想你,我的下巴向下移。】

36、【曾经以为你就是氧气,原来只是闹剧。】

37、【如果想你是数绵羊,那么我已经数到了九百九十九只……】

38、【思念一个人,不必天天见,不必互相拥有或相互毁灭,不是朝思暮想,而是一天总想起他几次。听不到他的声音时,会担心他。一个人在外地时,会想念和他一起的时光。】

39、【我爱你,但我不敢说出来,我怕说出来后我会马上死去。我不怕死,但我怕我死后没有人像我一样爱你。】

40、【有的时候,品一盏茶,如同品一段人生,淡中有思,思中有悟,点滴回味,点滴人生。】

41、【也许放弃,才能靠近你,不再见你,你才会把我记起。】

42、【执子之手,与子共着;执子之手,与子同眠;执子之手,与子偕老;执子之手,夫复何求?愿一生执子之手,风雨同舟永不回头!爱你到永久!】

43、【想到的,念到的,看到的,只有你;思念的,期盼的,祈盼的,还是你;在有风的日子,我叮嘱风儿,让风替我亲吻你;在有阳光的日子,让阳光替我问候你;在有雨的子,让雨替我祝福你;在失眠的夜里,让星星替我陪着你;我只想告诉你,我的生命里不能没有你!】

44、【营养美味,用心搭配,迩是莪一辈子旳宝贝。】

45、【爱没有对与错。哪怕是一场感情游戏,也要记住游戏曾给你带来的快乐。哪怕他临走时咬你一口,也不要因爱生恨。要知道,你恨的是别人,但伤的是自己;恨得越深,伤得越重。】

46、【生命虽短,爱却绵长。形容爱情的语句】

47、【爱情是无形燃烧的火焰。】

48、【一朝春去红颜老,花落人亡两不知。三生阴晴圆缺,一朝悲欢离合。灯火星星,人声杳杳,歌不尽乱世烽火;如花美眷,似水流年,回得了过去,回不了当初;乌云蔽月,人迹踪绝,说不出如斯寂寞。天不老,情难绝,心似双丝网,中有千千结。】

49、【吃一口苹果,一生平安;望一眼明月,合家团圆;喝一杯热水,温暖心田;回一个信息,倾听爱恋;爱你之心,苍天可见;请你体验,爱你永远!】

50、【有了你,我什么都不缺,心再野,也懂得拒绝。】


显示/隐藏
形容不弃的爱情的语句

1、【既不回头,何必不忘;既然无缘,何需誓言;今日种种,似水无痕;明日何夕,君已陌路。】

2、【难以忘记初次见你,你那迷人的微笑,在我生活里,你的身影,早已深刻,给你的情人节亚博游戏网址送给你的祝福,是我最热烈的爱恋,我们幸福,我想珍惜,看到你的笑颜,我会开心,爱上你是我情非得已。】

3、【酝酿一次机会,“美酒+鲜花”。你要鼓起勇气,把心底的话说出来!】

4、【我甘心被你“妻”负,我宁愿被你“妻”骗,我甘愿被你“妻”压,我情愿被你“妻”诈。哈哈,不怕!不就是自“妻”欺人嘛!只要亲爱的你不“妻”人太甚,为夫绝对可以容忍。527爱妻日,祝我的爱妻,节日快乐!】

5、【山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。】

6、【因为爱你,所以害怕失去你。】

7、【上邪,我欲与君相知,长命无绝衰,山无棱,江水为竭,冬雷阵阵,夏雨雪,天地和,‘不’敢与君绝。】

8、【彼岸花,花开无叶,叶生无花,相念相惜却不得相见。】

9、【我一直都明白,一直和一人做伴,实属不易。】

10、【一个人总在仰望和羡慕着别人的幸福,却发现自己正被别人仰望和羡慕着。幸福这座山,原本就没有顶没有头。不要站在旁边羡慕他人幸福,其实幸福一直都在你身边。只要你还有生命,还有能创造奇迹的双手,你就没有理由当过客做旁观者,更没有理由抱怨生活。你寻找到幸福了吗?】

11、【一年春事,桃花红了谁;一眼回眸,尘缘遇了谁;一点灵犀,真情赠了谁;一帘幽梦,凭栏念了谁?一种懂得,无关山水无关月,一种彻悟,无关风雨无关情。携一抹温婉,浅笑流年,亲爱的,你若安好,我便晴天,天涯海角,你是我今生灯火不熄的暖。】

12、【结局已经写好,我们拿什么改变。】

13、【时间见证着爱的点滴,空间弥漫着相思的努力,心跳改变自从见你那天起,爱你的情节充盈这条信息,亲爱的,愿幸福属于我和最爱的你。】

14、【一生之中一定会遇到某个人,他打破你的原则,成为你的例外,成就你全世界的幸福。】

15、【如果,世间真有一见钟情,我想我碰到了。没有任何的原因,就这样突兀的闯入了我的心里,那是心跳扭捏语无伦次,那是一种充满阳光的甜蜜。】

16、【感受你呼吸温柔片刻这样已足够。】

17、【无论什麽时候,我都在你触手可及之处。】

18、【听弦断,断那三千痴缠;坠花湮,湮没一朝风涟;花若怜,落在谁的指尖。】

19、【想念你美丽的微笑,想念你温柔的怀抱,想念与你在一起的每分每秒,那种快乐拥有难以忘怀的美妙!期待着周末快点来到,可以再见你,再一起逍遥!】

20、【我们总是不懂得珍惜眼前人?在未可预知的重逢里,我们以为总会重逢,总会有缘再会,总以为有机会说一声对不起,却从没想过每一次挥手道别,都可能是诀别,每一声叹息,都可能是人间最后的一声叹息。】

21、【心中的你,永远最美;眼中的你,无人能比;深入我心,印在心底;难以忘记,难以舍弃;从今往后,相依相随;对你的爱,愈演愈烈。爱你,永相随!】

22、【快乐要有悲伤作陪,雨过应该就有天晴。如果雨后还是雨,如果忧伤之后还是忧伤。请让我们从容面对这离别之后的离别。微笑地去寻找一个不可能出现的你!】

23、【人生短短几十年,不要给自己留下了什么遗憾,想笑就笑,想哭就哭,该爱的时候就去爱,无所谓压抑自己,人生的苦闷有二,一是欲望没有被满足,二是它得到了满足。】

24、【有了你,我迷失了自我;失去你,我多么希望自己再度迷失。】

25、【我打算爱你很久,没有想要放弃的念头。】

26、【有时候,走过熟悉的街角,看到熟悉的背影,突然就想起一个人的脸;有时候,突然很想哭,却难过的哭不出来;有时候,夜深人静的时候,突然觉得寂寞深入骨髓;有时候,突然找不到自己,把自己丢了。】

27、【柳絮飞,梨花白,一抹相思何处来。秋雨凉,菊儿黄,何处惆怅惹寒窗。欢语过,前尘忘,一缕香魂何处往。春风来处多少,风起云涌何处寄望。时光如流沙,纵然容然如画,欢度几度年华。秋霜过,冬雪阵,千娇百媚,何处回想不见当年风光?】

28、【如果石头也会流泪的话,我想做一颗顽石靠在你心里哭泣,至少,还可以感受到你的温度。】

29、【有的男人有一种味道,特别的,让人心痛的,也让人快乐的,容易让女人爱上的,无论他是怎样的男人。】

30、【不要羡慕别人的人生,你看见的,不会是他们经历的所有。】

31、【爱情像一场侵略战争。时间久了,他的习惯就是你的习惯;他的轻松就是你的笑声;他的忧伤就是你的泪水;他的沮丧就是你的颓废。你选择得了吗?你抵抗得了吗?一切回避只能让自己更快从安逸的俘虏变成落魄的伤兵。】

32、【你有可能会忘记自己的身份证号码,忘记你的邮件地址,或者周年纪念日。可是,我的电话号码我希望你永远也不要忘记。】

33、【爱情是风花雪月的事,失意的人是玩不起的。名人名言网】

34、【当你早上开机时,能见到我对你的祝福,一朵心中的玫瑰,为你带来一天的好运。】

35、【相遇,亦或者,相离,相识,亦或者,相忘,相望眼,相离别,一段段的感情,一段段的故事,一场场醉意华年的颂歌,我唱给谁听,是这暗夜即临的一种推脱,还是我无聊的一种印证,是一场版别的假面舞会,还是一场埋葬着一堆幸福与快乐的麦田。】

36、【举得起放得下的叫举重,举得起放不下的叫负重。可惜,大多数人的爱情,都是负重的。】

37、【爱情像是邂逅一场盛景后,摆出美丽苍凉的手势。就如:从此无心爱良夜,任他明月下西楼。此情可待成追忆,只是当时已惘然。纵有千种风情,更与何人说。】

38、【当你真正爱上一个人,你会有一种很亲切的感觉,他让你觉的很舒服,你可以信任他、依靠他。他像是一个亲密的家人,甚至可以说,比一个家人更亲密,这是亲密加上一种温馨的感觉,就是亲爱的感觉。】

39、【我用我千世万世的命,爱你千世万世。】

40、【女人好像任何事情都注重过程,爱在时,总是无节制享受爱到过程,分手时,总是喜欢把已经不复存在的爱折腾得千回百转。】

41、【世界上最好的感觉就是,知道有人在想你。】

42、【相识,总是那么美丽;分手,总是优雅不起。】

43、【有时候把别人看得太重,结果在别人眼里自己什么都不是。】

44、【为了寻你,我错过了许许许多多的良辰美景,错过了闲看花开花落的心情,可我不后悔,因为你是我今生最美的遇见,寻得你,我就拥有了全世界的花开颜色。你的到来,为我拂去了浪迹天涯的孤独,我漂泊的灵魂再也不用辗转流连于亭台楼榭之间,湄湄云水之上。】

45、【有人说,不懂得珍惜,失去后就会很痛。】

46、【喜欢一个人是种感觉,不喜欢一个人却是事实。事实容易解释,感觉却难以言喻。】

47、【既然不爱我,就不应该接受最初的那份情,你知道吗,你给了我最美的希望,却让我伤断了愁肠,最后才知道,你只是暂借了我的肩膀。】

48、【我希望自己依旧还是个孩子。没有破碎的心,没有痛苦的眼泪。】

49、【彼年豆蔻,谁许谁地老天荒。形容不弃的爱情的语句】

50、【一个男孩儿问一个女孩儿:"你爱我吗?"那个女孩儿说:"我不爱你,我会费尽心力的为你织成唯一的一件毛衣吗?"男孩儿说:"我也爱你。"女孩儿问:"你怎么证明你爱我?"男孩儿说:"如果有一碗粥,我会让给你喝。"】


显示/隐藏
节日祝福语|结婚纪念贺词|给老师的祝福语
114查询网 2008-2019 Copyright@ http://www.jls114.com all rights reserved